line decor
line decor

 
 
 

 

 
 

◆106學年度明德中學均質化方案各科工作執行進度報告

 

 

106-5互助共好 加值未來期末檢核報告書

106-5-1協力同行 加值未來

106-5-2多元展能 加值未來